Energie

 • Energiepremies voor thermostatische kranen, kamerthermostaten, optimalisatoren en temperatuurregeling

  Snugr, uw oplossing voor het beheer en de optimalisatie van de verwarming, komt in aanmerking voor subsidies in het Waalse en Brusselse Gewest.
  Klanten van Snugr besparen over het algemeen tussen de 20 en 40% op hun verwarmingsverbruik. Maar dankzij deze bonussen hebt u de mogelijkheid om de duur van uw rendement te verkorten.

  Meer details over deze premies vindt u hieronder.
  Laatst bijgewerkt: september 2022

  In het Waals Gewest

  Logo WallonieVanaf 1 september 2022 zijn er premies beschikbaar voor de installatie van een kamerthermostaat, een optimiser of thermostatische kranen.
  Dit zijn premies voor "werken van minder dan 3000 euro, exclusief BTW en dakbedekking". Deze premies zijn voorbehouden aan burgers, natuurlijke personen en verenigingen van mede-eigenaars voor onroerend goed dat voor ten minste 50% voor huisvesting is bestemd.

  Hier is een overzicht van deze premies:

  Inkomsten Premies voor thermostatische kranen Premies voor kamerthermostaat
  > 97.700€ 35€ / 5 ventielen +
  7€ / extra ventiel
  30€
  > 43.200,01€ in ≤ 97.700€ 70€ / 5 ventielen +
  14€ / extra ventiel
  60€
  > 32.700,01 in ≤ 43.200€ 105€ / 5 ventielen +
  21€ / extra ventiel
  90€
  >23.000.01€ in ≤ 32.700 € 140€ / 5 ventielen +
  28€ / extra ventiel
  120€
  ≤ 23.000€ 210€ / 5 ventielen +
  42€ / extra ventiel
  180€

  Maximaal premiebedrag: max. 80% van de factuur en 1 aanvraag per periode van 2 jaar. De aanvraag moet binnen 4 maanden na de datum van de laatste factuur worden ingediend.

  Het bedrag van deze premies en de beschikbaarheid ervan hangen af van het Waalse Gewest.
  Meer informatie over de energiepremies in Wallonië vindt u op telefoonnummer 1718 of op de website https://energie.wallonie.be/fr/prime-travaux-de-less-de-3-000-htva-et- roofing. html?IDC=10305

  Om de premie aan te vragen, klik hier.

  In het Brussels Gewest

  Logo WallonieHet Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt subsidies aan voor werkzaamheden voor temperatuurregeling in bestaande woningen (met uitzondering van nieuwbouw).

  Iedereen die betrokken is bij het gebouw heeft toegang tot het RENOLUTION-subsidiesysteem: eigenaar-bewoners, verhuurders, huurders, gebouwbeheerders, enz.

  Het bedrag van de subsidies varieert naar gelang van het inkomen:

  Inkomsten Premies voor thermostatische kranen Premies voor kamerthermostaat of optimizer
  Alle soorten aanvragers 15€ / klep 40€ / thermostaat of optimizer
  tussen €37.600 en €75.100 / jaar) 25€ / klep 70€ / thermostaat of optimizer
  ≤ € 37.600 / jaar 40€ / klep 100€ / thermostaat of optimizer

  Alle aanvragen voor premies moeten worden ingediend nadat het werk is voltooid, binnen 12 maanden na de laatste factuur voor het saldo van het werk. Max. 1 aanvraag voor identieke werkzaamheden per periode van 10 jaar.

  Het bedrag van deze subsidies en de beschikbaarheid ervan hangen af van het Brussels Gewest. Meer informatie over de energiepremies voor verwarmingsregeling in Brussel vindt u hier: https://renolution.brussels/nl/premies-stimuli/j6-verwarming-temperatuurregeling.

  Aanvragen voor subsidies en ramingen kunnen worden ingediend op de IRISBOX-website

  Om een premie aan te vragen, klik hier.

  Om het bedrag van uw subsidies te schatten, klik hier.

  U kunt ook uw plaatselijke overheid vragen naar mogelijke financiële steun op gemeentelijk niveau.

  In het Vlaams Gewest

  Logo VlaanderenGeen regionale premie.

   

 • Primes Energie pour vannes thermostatiques, thermostats d'ambiance, optimiseurs et régulation thermique

  Primes liées à la régulation thermique

  Snugr, votre solution de gestion et d'optimisation du chauffage, est éligible à l'obtention de primes en Région Wallonne et en Région Bruxelloise.
  Les clients de Snugr réalisent généralement entre 20 et 40% d'économies sur leur consommation de chauffage. Mais grâce à ces primes, vous avez la possibilité de réduire la durée de votre retour sur investissement.

  Vous trouverez ici plus de détails concernant ces primes ci-dessous.
  Dernière actualisation: Septembre 2022

  En Région wallonne

  Logo WalonnieA partir du 1er septembre 2022 des primes sont disponibles pour le placement d'un thermostat d'ambiance, d'un optimiseur ou des vannes thermostatiques.
  Il s'agit des primes dédiées aux "travaux de moins de 3000€ HTVA et toiture".
  Ces primes sont réservées aux citoyens, personnes physiques et associations de copropriétaires pour les biens destinés au moins à 50% pour du logement.

  Voici un aperçu de ces primes:

  Revenus Primes pour vannes thermostatiques Primes pour thermostat d'ambiance
  > 97.700€ 35€ / 5 vannes +
  7€ / vanne supplémentaire
  30€
  > 43.200,01€ en ≤ 97.700€ 70€ / 5 vannes +
  14€ / vanne supplémentaire
  60€
  > 32.700,01 en ≤ 43.200€ 105€ / 5 vannes +
  21€ / vanne supplémentaire
  90€
  >23.000,01€ en ≤ 32.700 € 140€ / 5 vannes +
  28€ / vanne supplémentaire
  120€
  ≤ 23.000€ 210€ / 5 vannes +
  42€ / vanne supplémentaire
  180€

  Plafond du montant des primes: max. 80% facture et 1 demande par période de 2 ans. La demande doit être introduite dans les 4 mois suivant date de la dernière facture.

  Le montant de ces primes et leur disponibilité dépendent de la Région Wallonne.
  Vous trouverez plus d'informations concernant les primes Energie disponibles en Wallonie en appelant le 1718 ou sur le site https://energie.wallonie.be/fr/prime-travaux-de-moins-de-3-000-htva-et-toiture.html?IDC=10305

  Pour introduire votre demande de prime, cliquez ici.

  En Région bruxelloise

  Logo WallonieLa Région de Bruxelles-Capitale offre des primes pour les travaux de régulation de température dans les habitations existantes (bâtiment neuf exclu).

  Toute personne concernée par le bâtiment à accès au système des Primes RENOLUTION: propriétaires occupants, bailleurs, locataires, syndics, gestionnaires de bâtiments…

  Le montant des primes varie en fonction des revenus :

  Revenus Primes pour vannes thermostatiques Primes pour thermostat d'ambiance ou optimiseur
  Tous types de demandeurs 15€ / vanne 40€ / thermostat ou optimiseur
  entre 37.600€ et 75.100€ / an) 25€ / vanne 70€ / thermostat ou optimiseur
  ≤ 37.600€ / an 40€ / vanne 100€ / thermostat ou optimiseur

  Toutes les demandes de primes se font après travaux, dans un délai de 12 mois à dater de la dernière facture de solde de ces travaux. Max. 1 demande pour travaux identiques par période de 10 ans.

  Le montant de ces primes et leur disponibilité dépendent de la Région Bruxelloise. Vous trouverez plus d'informations concernant les primes Energie liées à la régulation de chauffage disponibles à Bruxelles ici: https://renolution.brussels/fr/aidesfinancieres/j6-chauffage-et-chauffe-eau-regulation-thermique.

  Les demandes de primes et estimations se font sur le site IRISBOX

  Pour introduire votre demande de prime, cliquez ici.

  Pour estimer le montant de vos primes, cliquez ici.

  Informez-vous également auprès de votre administration communale pour d'éventuelles aides financières au niveau communal.

  En Région flamande

  Logo VlaanderenPas de prime régionale.

   

Ils nous font confiance et font des économies

 • CPSI title=
 • INBW
 • Haute Ecole Léonard de Vinci
 • Luminus Solutions
 • Coworking The Mug
 • UMons
 • Veolia
 • Université de Charleroi